പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പനിയും വയറുവേദനയും നിസാരമായി കാണരുത്

പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പനിയും വയറുവേദനയും നിസാരമായി കാണരുത്